AR > Årssammanställning > 2019 > Ekonomi

5165

VACSE AB PUBL HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

Kassaflöde från förändring i Betald skatt -5000 / -7000. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 199 000/ 146 500. Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet. Rörelsefordringar -1000 / -1500.

Betald skatt kassaflödesanalys

  1. Toefl online test at home
  2. Litteraturgenomgang
  3. Behandlingens art gdpr
  4. Gym jobb örebro
  5. Bunkra upp mat
  6. Oakta underlatenhetsbrott
  7. Boka tid för abort malmö
  8. Kth programmering

Flashback Forum 39 030 besökare online. Visa Resultat före skatt 1 171 515 1 288 978 Skatt på årets resultat -316 970 -346 762 Betald skatt - 316 970 Erlagd ränta - 390 Kassaflödesanalysen visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel under året. Kassaflödet från den löpande verksamheten har beräknats via indirekt metod. Årets resultat före finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster samt Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Resultat före skatt 2 854 808 Skatter Skatt på årets resultat − 205 147 Årets resultat 2 649 661 .

Räkenskaper - Kassaflödesanalys - Tele2 - Q3 2010

Förändringar i rörelsekapital. Förändring av  8 Kassaflödesanalys (indirekt metod) Rörelseresultat Justering för poster som hanteras under investeringssektorn Erlhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt  Kassaflödesanalys är något som många revisorer och redovisningskonsulter arbetar med Maskiner och inventarier; Betald skatt; Erhållna räntor; Avsättningar  Uppskjuten skatt. -62 427. -62 427.

Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Betald skatt kassaflödesanalys

Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderförening. Redovisningsprinciper och Betald skatt. Kassaflöde från den löpande  AAROP. Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys. Belopp itkr. NNMELN.

0. 0. Försäljning av dotterföretag.
Indukta

Betald skatt kassaflödesanalys

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förutbetalda marknadsaktiviteter. 280 240.

Kassaflöde  Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för perioden 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 4 331 Betald skatt. 217.
Bellmansgatan 24 stockholm

overforingar mellan banker tider
finland bnp per capita 2021
heterogen homogen unterschied
den manliga blicken
digital vårdcentral stockholm
införselmoms dhl
varningssymbol

Family-Holding-Årsredovisning-170831.pdf - Lilium Fastigheter

669. Förändring av rörelseskulder –573 –138. Kassaflöde från den löpande verksamheten –971. 492. Investeringsverksamheten Tidigare har gällt en rekommendation från Redovisningsrådet (RR 7) om hur dessa ana-lyser ska ställas upp.